Menu

Tất cả vì sự hài lòng của khách hàng!

ĐẶT XE MÁY TAXI 247

0966571211

Thông báo pháp lý

Thông báo Việt Nam lý

Trang web này là tài sản của Công Ty Đặt Xe Máy Taxi 247 với số vốn 2.000.000 VNĐ có chi tiết liên hệ là:

Địa chỉ trụ sở : Long An, Việt Nam.
Điện thoại: 0966571211
Email : uttankim62@gmail.com
Số VAT nội bộ cộng đồng : 15347
Giám đốc xuất bản của trang web là Công Ty Đặt Xe Máy Taxi 247 với tư cách là người quản lý.

Nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo việc lưu trữ trang web cũng như lưu trữ thông tin là công ty WEB8802 ( https://web8802.com ). Thiết kế đồ họa của trang web được thực hiện bởi công ty Web8802 ( web8802.com ) .

Nội dung của trang web

Công Ty Đặt Xe Máy Taxi 247 đảm bảo các đặc tính cơ bản của sản phẩm. Công Ty Đặt Xe Máy Taxi 247 không thể chịu trách nhiệm về việc sử dụng và giải thích thông tin có trong trang web này.

Công Ty Đặt Xe Máy Taxi 247 không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ vi-rút nào có thể lây nhiễm vào máy tính hoặc bất kỳ thiết bị máy tính nào của người dùng Internet, sau khi sử dụng, truy cập hoặc tải xuống từ trang web này.

Công Ty Đặt Xe Máy Taxi 247 có quyền sửa đổi nội dung ưu đãi thương mại của mình bất cứ lúc nào, điều này được hiểu rằng bất kỳ đơn đặt hàng nào được đặt trước khi sửa đổi ưu đãi sẽ được thực hiện.

Bản quyền và sở hữu trí tuệ

Trang web này là tài sản của Công Ty Đặt Xe Máy Taxi 247 người nắm giữ mọi quyền sở hữu trí tuệ. Trang web này tạo thành một tác phẩm được bảo vệ theo quyền sở hữu trí tuệ, giống như cấu trúc chung của trang web, đồ họa cũng như các yếu tố có thể truy cập trên trang web (biểu mẫu, văn bản, ảnh chụp, hình ảnh, v.v.).

Trừ khi có sự cho phép trước bằng văn bản của Công Ty Đặt Xe Máy Taxi 247 trang web và thông tin trong đó không được sao chép, mô phỏng, sửa đổi, truyền tải, xuất bản trên bất kỳ phương tiện nào, cũng như không được sử dụng toàn bộ hoặc một phần cho mục đích thương mại hoặc phi thương mại, hoặc được sử dụng để sản xuất các tác phẩm phái sinh.

Việc không tuân thủ các quy tắc này có thể liên quan đến trách nhiệm của người dùng Internet theo nghĩa của các điều L. 713-2 và L.713-3 của Bộ luật Sở hữu Trí tuệ.

Bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân

Theo luật ngày 6 tháng 1 năm 1978 liên quan đến xử lý dữ liệu, tệp và quyền tự do, trang web này là đối tượng của một tuyên bố đơn giản với Ủy ban Quốc gia về Thông tin và Tự do, ngày 00/00/00, được đăng ký theo số _.

Người dùng Internet được thông báo rằng thông tin anh ta truyền đạt qua các biểu mẫu trên Trang web là cần thiết để thực hiện các dịch vụ do Công Ty Đặt Xe Máy Taxi 247 cung cấp. Người dùng Internet có quyền truy cập, sửa đổi, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến mình bằng cách gửi thư cho Công Ty Đặt Xe Máy Taxi 247, 30 rue de Provence 84100 Orange.

Ngoài ra, các máy tính kết nối với trang này lưu trữ trên ổ cứng của chúng một hoặc nhiều tệp ở định dạng văn bản có tên là “Cookie” ghi lại thông tin liên quan đến việc duyệt trên trang được thực hiện từ máy tính có “cookie” (loại trình duyệt, trang được tư vấn, ngày và thời gian tư vấn, v.v.). Công Ty Đặt Xe Máy Taxi 247 sử dụng các “Cookie” này cho mục đích thống kê, nhằm cải thiện tính công thái học của trang web, để giám sát tốt hơn các trung tâm quan tâm của người dùng Internet. Người dùng Internet được kết nối với trang web có thể tự do phản đối việc ghi “cookie” bằng cách sử dụng các chức năng tương ứng trên trình duyệt của mình.

Trong trường hợp này, anh ta có thể không được hưởng lợi từ tất cả các chức năng và dịch vụ được cung cấp trên trang web này.

Liên kết siêu văn bản đến các trang web của bên thứ ba

Trang web này cung cấp các liên kết siêu văn bản trỏ đến các trang web do bên thứ ba xuất bản. Các liên kết này được thiết lập với thiện ý và Công Ty Đặt Xe Máy Taxi 247 không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với các trang web này. Do đó, trong mọi trường hợp, các liên kết siêu văn bản này không thể liên quan đến trách nhiệm của Công Ty Đặt Xe Máy Taxi 247: chỉ có thể liên quan đến trách nhiệm của nhà xuất bản các trang web được tham chiếu trên trang web của Công Ty Đặt Xe Máy Taxi 247.

Quyền áp dụng

Trang web này và các thông báo Việt Nam lý này tuân theo luật Việt Nam của Việt Nam.

CÔNG TY VẬN TẢI ĐẶT XE MÁY TAXI 247

Liên hệ với chúng tôi

Số điện thoại

0966571211

Website

https://datxemaytaxi247.com